جنبش آب و بدترین حالت

در اثر بی‌کفایتی و بی‌خردی سی و چند ساله حکومت اسلامی، امروز و برای سی سال آینده با مشکل وحشتناکی بنام کمبود آب و خشکسالی مواجه هستیم، مسئله‌ای که بدلیل مشکلان ناشی از آن و گستردگی‌اش و تاثیر فوری‌اش بر زندگی ایرانیان می‌تواند باعث فوران آتشفشان خاموش نارضایتی‌ها و خشم‌های سرکوب شده شود و شاهد ظهور جنبش خیابانی آب شویم.

به این مناسبت در سلسله مطالبی به آب و بی‌آبی و جنبش آب و بحران‌های ناشی از آن می‌پردازم.