ب مثل باطوم

شاید این روز‌ها مزهٔ باطوم را چشیده باشید، اما هنوز ندانید باطوم را با ط دسته دار می‌نویسند یا ت دو نقطه و به میم ختم می‌شود یا نون. چند مدل باطوم چینی
باطوم baton کلمه‌ای فرانسوی است.
در فرهنگ وبستر در مورد ریشهٔ این کلمه که به سال ۱۵۲۰ بر می‌گردد آمده است‌:

French bâton, from Old French baston, ultimately from Late Latin bastum stick
باطوم: باتوم . تلفظ عامیانهٔ کلمهٔ فرانسوی باطون . چوبدستی مخصوص صاحب منصبان نظامی و پاسبانان . رجوع به باطون شود.
باطون‌: (فرانسوی‌، اِسم) باتون . چوب قانون . باتوم (در تداول عامه ). چوبدستی صاحب منصبان نظامی و پاسبانان . در اصطلاح امروز چوبدستی پاسبانان و مأموران انتظامی شهربانی و آن معمولا حدود نیم گز طول دارد و غالباً از لاستیک درست شود.
باتوم: برگرفته از ریشهٔ لاتین baton . وسیله‌ای چوب مانند که توسط مجریان قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد (عصای افسران)
باتون: [‌فرانسه‌] ( اِسم) = باتوم . باطوم : میلهٔ کوتاهی از چوب یا لاستیک که پاسبانان بر کمر می‌آویزند و برای سرکوب کردن شورش و جنجال از آن استفاده می‌کنند.
برای این کلمه واژگان مترادف دیگری نیز می‌توان یافت: چوبدست، چوبداد، چماق، چوبک ...
صحنه‌ای از فیلم پلیس  چارلی چاپلین
ختم کلام: باطوم را هر گونه که بنویسند، ریشه‌اش از هرکجا که آمده باشد، از چوب باشد یا لاستیک، سنتی باشد یا برقی و دیجیتالی، ساخت چین باشد یا هر ماتمکدهٔ دیگر، . . . گرگ بیابان گرفتارش نشود!

۱ نظر: