اخلاق در مترو

در ایستگاه مترو، وقتی در قطار باز شد، خانمی خودش را داخل کرد: « کمی جمع شین منم جا شم».
آنجا سالن خاص خواهران نبود، لابد  فکر می کرد: " هرچی باشه مردها جنتلمن تر از خانمان و بالاخره یکی بلن میشه و جاشا میده من ". اما همهٔ آنهایی که روی صندلی جا خوش کرده بودند، خودشان را زده بودند به خواب، شاید هم واقعاً خواب بودند.
قطار بحرکت در آمد و در تاریکی تونل گم شد.
در ایستگاه بعدی یکی از نشسته ها پیاده شد و جایش را دادند به خانم.


نتیجه: فرهنگ سازی مناسب سبب شده جوانها حال نداشته باشند تا به بزرگترها بیشتر از خودشان احترام بگذارند و به خانمها نیز!  البته حال انگولک کردن و تکه انداختن به خانمها را دارند هنوز بعضی هایشان!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر