زندگی گذشته

      Past Life Analysis

سری زدم به سایت Thebigview برای سر در آوردن از زندگی گذشته ام. برایم پیش بینی که نمیشه گفت، پس بینی کرد که در هزار و هفتصد سال پیش در سرزمین چین بدنیا آمده ام و کارم آموزش یا نگهداری حیوانات ظریفی چون پرندگان بوده؛ همچنین من نوعا شورشی و آشوب طلب بودم و چیزهای در تغییر سیاست و قلمرو و تجارت و غیره در سر می پروراندم . . .

در پایان پرسیده بود آيا اینک چیزی را بیاد آوردی؟زندگی گذشته

راستش خوب که فکر کردم یک چیزهایی یادم آمد: موی بلند بافته و روغن زده ام ، سبیلم که تا زیر گردنم می‌رسید و یک دختر چینی خوشگل به اسم یوهومو یا موهوتو یا یک همچین نامی و آسمان آبی و سایه درخت و نوای رودخانه . . . این را هم خوب یادمه که عاقبت به فرمان حاکم سر از تنم جدا کردند . . . شاید بهتر بود که زندگی گذشته بیادم نمی آمد!

نمی دانم این یوهومو یا هر اسم دیگری که داشت در زندگی فعلی خانه اش کجاست، اما میدانم دلم براش تنگ شده، شما از او خبری دارین؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر